Contest Terms
Facebook Win contest Terms

FOLLOW US ON INSTAGRAM WIN A SXY T-SHIRT CONTEST

https://www.facebook.com/Sxywheels/posts/928757300644166

1. Participation in the win contest is free. The win contest takes place by a post on the SXYWHEELS Facebook page with the request to follow Instagram @sxywheels and let us know via a private message what your size is and which color t-shirt you want to receive. From that moment on you have a chance to win.

2. Only one t-shirt can be won per participant.

3. Everyone can participate.

4. The duration of the win contest is from 4 October 2018 to 16 October 2018 23:59.

5. The prize is a SXYWHEELS men's or women's t-shirt in the color black or white, available in sizes S till XXL and will be given away 10 times during the promotional period.

6. Announcement of the winners will take place on October 17th, 2018 by means of a message on the SXYWHEELS Facebook page and Instagram @sxywheels with the name of the winner. The winner also receives a private message on Instagram with the request to provide his / her personal data.

7. If the selected winner is unreachable, his / her prize is not collected within four weeks after publication or does not respond to additional questions in time, the prize will be withdrawn.

8. There can be no correspondence about the result and award of the prize.

9. The prize is personal and is in the name of the winner. The prize is also non-transferable, exchangeable or payable in cash or for other products or services.

10. The provider, SXYWHEELS, will (if not known) request a valid contact address from the participant and can request him / her to provide evidence of his / her identity before awarding the prize.

11. The provider, SXYWHEELS, is entitled to change or adjust these general terms and conditions during the term of the win, or to cancel, change or adjust the win action for reasons of motivation without stating reasons. reasons, without the provider being in any way liable for compensation of damage to the participant. Change or adjustment of the win action will be made known by the provider on the SXYWHEELS Facebook page.

12. By participating in this promotion, the prize winners shall grant SXYWHEELS permission to use their names and any photographs / images for promotional purposes relating to this promotion.

13. The participant gives permission for the processing of personal data in connection with participation in the win action. SXYWHEELS will not store this information, pass it on to third parties and it will be deleted after the win has been processed.

14. Any questions, complaints or comments about the win can be sent to info@sxywheels.com. Always mention the name of the win action. You will receive a response from us as soon as possible.

15. Within a few weeks, the prize won will be sent to the winner by post.

16. SXYWHEELS is not responsible for any defects of postal or shipping companies (eg delay, strike, damage or loss) in the delivery of the prize. In the event that the winner, a co-resident / present or resident, can not accept a registered price when delivered, the winner will pick up the prize at a later time (for example at post office or postal agency etc.). SXYWHEELS can not be held liable if the prize is not picked up by the winner or received by an unauthorized person, even if no notification or notification in any form has been left by the postal or shipping company.


1. Deelname aan de win actie is gratis. De win actie vindt plaats door een post op de SXYWHEELS Facebookpagina met het verzoek Instagram @sxywheels te volgen en daar via een privébericht je maat en kleur t-shirt door te geven. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

2. Per deelnemer kan er slechts één t-shirt gewonnen worden.

3. Iedereen mag meedoen.

4. De looptijd van de win actie is van 4 oktober 2018 t/m 16 oktober 2018 23:59 uur.
 
5. De prijs is een SXYWHEELS heren of dames t-shirt in de kleur zwart of wit, verkrijgbaar in de maten S t/m XXL en wordt gedurende de actieperiode 10x weggeven.
 
6. Bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op 17 oktober 2018 d.m.v. een bericht op de SXYWHEELS Facebookpagina en Instagram @sxywheels met vermelding van de naam van de winnaar. Ook ontvangt de winnaar een privébericht op Instagram met het verzoek zijn/haar persoonsgegevens te verschaffen.

7. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk vier weken na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, wordt de prijs ingetrokken.

8. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

9. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. 

10. De aanbieder, SXYWHEELS, zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem/haar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 
11. De aanbieder, SXYWHEELS, is gerechtigd naar eigen inzicht deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de win actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de win actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de win actie, zal door de aanbieder bekend worden gemaakt op de SXYWHEELS Facebookpagina.

12. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan SXYWHEELS om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken. 

13. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de win actie. SXYWHEELS zal deze gegevens niet opslaan, doorgeven aan derden en deze zullen worden verwijderd na afhandeling van de win actie.
 
14. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de win actie kunnen worden gestuurd naar info@sxywheels.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de win actie. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

15. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden.

16. SXYWHEELS is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). SXYWHEELS kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

ESSEN MOTOR SHOW 2019

30 November 2019 8 December 2019